2-Hip KOUV // Indianapolis Indiana // Stray Bikes // 1990

Spotted via Snakebite BMX.